среда, 22. фебруар 2012.

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ У 2012. ГОДИНИ

GRAD UŽICE
U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZA MLADE
 2010-2014. GODINA
RASPISUJE

KONKURS
ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZA OMLADINU
U 2012. GODINI


I  PRIORITETNA OBLAST
      Obezbeđivanje kvalitetnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade :
-   sveobuhvatni programi za mlade;
-        programi namenjeni pojedinim kategorijama mladih (programi podrške talentima, deci bez roditeljskog staranja, izbeglim i raseljenim, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i dr.)

II  USLOVI
      - Pravo na konkurs imaju ustanove, druge organizacije i udruženja sa sedištem na teritoriji grada Užica;
      - Projekat se podnosi na obrascu prijave kao dokument u ''WORD'' programu;
      - Uz projekat moraju biti dostavljeni sledeći dokazi:
            1.Odluka organa upravljanja vodeće organizacije i partnerskih organizacija o učešću na konkursu;
            2. Akt o registraciji vodeće i partnerskih organizacija.
           
III  FINANSIRANjE
-         Sredstva za realizaciju  projekata za omladinu planirana su u budžetu grada za 2012. godinu.

IV  VREME REALIZACIJE
-  Projekat se mora realizovati tokom 2012. godine.

V  ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
     - Obrazac prijave može se preuzeti na internet prezentaciji www.graduzice.org (OVDE) ili u zgradi Gradske  uprave - kancelarija broj 41;
       - Prijave se podnose u tri primerka, preko pisarnice grada Užica (kancelarija br.12) do 16.03.2012. godine;
      - Na koverti mora biti naznaka ''Projekat za omladinu'';
       - Ukoliko je projekat nepotpun u formalnom smislu, podnosilac će
biti pozvan da u roku od tri dana dopuni projekat, a ukoliko to ne učini projekat se neće dalje razmatrati;
       - Neblagovremeni projekti neće se razmatrati.

VI IZBOR PROJEKTA
        - Odluku o izboru projekata doneće Komisija za izbor projekata;
        - Odluka o izboru projekata  biće doneta do 31.03.2011. godine.

VII  DODATNA OBAVEŠTENjA
       - Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi, kancelarija br.41, ili telefonom 031/513-731, 590-154;
        - Kontakt osoba : Milica Timotijević;
        - E-MAIL: milica.timotijevic@uzice.rs

Нема коментара:

Постави коментар